AT-DESIGN 版本升级安装程序下载:

      atdesign (最新 2010.12.7,约17M)     

执行程序下载:

      atdesign (约2.1M, 2009.11.20精锐 )     

执行程序下载:

      atdesign (约2.2M, 2008.08.22 )     

执行程序下载:

      atdesign (约2.2M, 2005.4.21 )      English version 

繁体版本安装程序下载:

      Atdesign20071105_Setup.rar (约6.5M)

表格控件 (约240K)

 

数码印花设备 数码印花机 、数码喷绘机、喷射印花机、圆网直接制网机、平网直接制网机

返回首页